Lokale użytkowe tryb bezprzetargowy

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

  1. Przydział (na podstawie § 3.1 Zarządzenia Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., W sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich
    - al. Kościuszki 47 - parter).
  2. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.
  3. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
  4. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.

UWAGA:
Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na koszt własny i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 580/2022  Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (ze zmianami), nie podlegają oczynszowaniu pomieszczenia piwnic w złym stanie technicznym oraz kotłowni.
Za pomieszczenia stanowiące zaplecza socjalno-magazynowe, ustalono stawki w wysokości ¾, a za pomieszczenia piwnic w dobrym stanie technicznym przynależnych do lokalu, w wysokości połowy zastosowanej stawki czynszu. Za pomieszczenia piwnic nie przynależnych do lokali użytkowych, wynajmowanych w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej, stawki czynszu ustalono w wysokości 4/5 stawki czynszu wynikającej z tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia.

Stawka czynszu jest stawką netto i nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych. Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się  do organu podatkowego w celu opłacania podatku od nieruchomości.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych. W lokalach nie będzie mogła prowadzona działalność polegają na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wynajmu lokali w trybie bezprzetargowym można kontaktować się z pracownikami Wydziału Lokali Użytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47 – tel.  (42) 628-70-84, (42) 628-70-85, (42) 628-70-86.

UWAGA:

Do usług podstawowych zaliczane są następujące rodzaje działalności: krawiectwo miarowe, szewstwo, zegarmistrzostwo, kuśnierstwo, stolarstwo usługowe, tapicerstwo, pranie, prasowanie, maglowanie, naprawa sprzętu RTV, AGD i sportowego oraz rzemiosło artystyczne i zanikające.

Wykaz lokali


Metryka strony i historia zmian