Lokale użytkowe w budynkach prywatnych i współwłasnych-konkurs ofert

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT) NA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ MIASTA ŁODZI LUB SKARBU PAŃSTWA I OSÓB TRZECICH ORAZ SPOSOBU ICH ZAGOSPODAROWANIA.

 Termin składania ofert upływa 4 kwietnia 2023 r. – godz. 1500

Składający ofertę powinien zapoznać się z Regulamin konkursu ofert i trybu pozakonkursowego wynajmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność prywatną lub współwłasność Miasta Łodzi

lub Skarbu Państwa i osób trzecich, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 41/2020 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 listopada 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 34/2022 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 26 kwietnia 2022 r.
W
ofercie należy podać dane określone w § 9 w/w Regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z czynszem i innymi należnościami z tytułu najmu innych lokali oraz że nie są zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Długów.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 kwietnia 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.zlm.lodz.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich.

Przeprowadzenie prac remontowych następuje po uprzednim uzyskaniu zgody od Wynajmującego, na koszt własny Najemcy, bez prawa regresu w stosunku do Wynajmującego.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności wymagającej adaptacji lokalu zgodnie z warunkami określonymi odrębnymi przepisami, prace te wykonują na własny koszt i we własnym zakresie bez prawa roszczeń wobec wynajmującego. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcą akceptacji tych prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi.             

Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

UWAGA:

W przypadku gdy ofertę składa podmiot nie będący osobą fizyczną, do oferty obowiązkowo załącza dokument potwierdzający umocowanie prawne osób podpisujących ofertę w jego imieniu.

Stawka czynszu określona w wykazie lokali użytkowych nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Organizator przetargu informuje, że w lokalach będących przedmiotem przetargu nie będzie mogła być prowadzona działalność polegająca na handlu tzw. dopalaczami. O ile nastąpi wprowadzenie tego typu asortymentu do działalności prowadzonej w lokalu, będzie to skutkowało wezwaniem przez wynajmującego do jej zaniechania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, co wiąże się z jej rozwiązaniem. Wynajęcie lokalu z przeznaczeniem na działalność handlową lub gastronomiczną nie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskanie zezwolenia przyszły najemca załatwia we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stawka czynszu zaoferowana w przetargu nie będzie obniżona.

UWAGA:

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

W lokalach wyposażonych w instalację wodociągowo-kanalizacyjną lub wodociągową przyszli użytkownicy będą zobowiązani do montażu wodomierza we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec Wynajmującego.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich – al. Kościuszki 47, tel. (42) 628-70-47.

Załączniki do pobrania


Metryka strony i historia zmian