Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zarząd Lokali Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • filmy nie mają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Lokali Miejskich i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony www.zlm.lodz.pl odpowiada: Dorota Tomczak-Dratkiewicz
 • e-mail: d.dratkiewicz@zlm.lodz.pl
 • telefon: 42 628 70 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • e-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba ZLM al. T. Kościuszki 47 - podjazd od frontu budynku oraz wjazd samochodem dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parking od strony ul. Wólczańskiej 64, gdzie znajduje się  wydzielone miejsce parkingowe. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez pracowników jednostki na parterze budynku w wydzielonym pokoju, jest także możliwość skorzystania z toalety. Budynki oraz pomieszczenia pracy i toalety znajdujące się w części operacyjnej wykorzystywane są przez pracowników Zarządu Lokali Miejskich przy al. T. Kościuszki 47 i nie są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (bariery architektoniczne: budynki o różnej liczbie kondygnacji, schody, brak wind). Do budynków Zarządu Lokali Miejskich można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Dyrekcją Zarządu po wcześniejszym wyznaczeniu terminu pod numerem telefonu 42 628 70 00.


Sprawy z zakresu czynszów i spraw technicznych związanych z konkretną nieruchomością załatwiane są w siedzibach właściwych Rejonów Obsługi Najemców (RON) -  poniżej lista adresów:


RON Centrum ul. Piotrkowska 238 - wejście z poziomu ulicy, obsługa klienta na parterze budynku

RON Północ ul. Limanowskiego 194/196 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Południe ul. Ciasna 19a - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Wschód ul. Sobolowa 1 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Zachód ul. Wapienna 15 - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

RON Zasobu Obcego ul. Ciasna 19a - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

UWAGA: Osoby ze szczególnymi potrzebami po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania sprawy te mogą także załatwiać w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. T. Kościuszki 47.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Zarządzie Lokali Miejskich lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Wytypowani pracownicy Zarządu Lokali Miejskich posiadają umiejętność posługiwania się językiem migowym w stopniu podstawowym.


Metryka strony i historia zmian