Garaże tryb bezprzetargowy

WYKAZ GARAŻY PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

  1. Przydział (na podstawie § 3.1 Zarządzenia Nr 6535/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r., w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu) może nastąpić po złożeniu wniosku w Wydziale Lokali Użytkowych Zarządu Lokali Miejskich – al. Kościuszki 47 – parter.
  2. O przydziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje Wydział Lokali Użytkowych ZLM z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.
  3. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
  4. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków .

UWAGA:

Podane w wykazie stawki czynszu są stawkami netto i nie obejmują podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych.

Przyszły najemca jest zobowiązany do zgłoszenia się do organu podatkowego w celu opłacenia podatku od nieruchomości.

Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Wykaz garaży


Metryka strony i historia zmian