Lokale mieszkalne do wynajęcia TRYB BEZPRZETARGOWY

Informacja dotycząca wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych lub współwłasność Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa i osób fizycznych.

Składający ofertę powinien zapoznać się z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2023 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 13 kwietnia 2023 r. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w § 6 Regulaminu.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.

Przed złożeniem oferty Zainteresowany winien obejrzeć lokal mieszkalny (klucze dostępne są we właściwym Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego u Miejskiego Administratora Nieruchomości, w której znajduje się wolny lokal mieszkalny).

Lokale mieszkalne w nieruchomościach spoza mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi nie podlegają wykupowi na własność.

Oferty należy składać w Kancelarii Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi Al. Kościuszki 47 ( parter budynek A).


Metryka strony i historia zmian